ગમી જાય એવી ગઝલ છુ, મળી જાય એવી મંજલ છુ, ફરી જાય એવી કિસમત છુ, ખટકી જાય એવી કલમ છુ... Instagram Id @rhythm_of_heart_Zindgiii

  • (22)
  • 1k
  • (30)
  • 1.7k
  • 476
  • (11)
  • 686
  • (13)
  • 4.1k
  • (11)
  • 564
  • (11)
  • 696
  • 740
  • (13)
  • 723
  • 1.2k