હું છું તારા પ્રેમ માં, તું છે મારા પ્રેમ માં, ક્યાંક એવું તો નથી ને, કે આપને બંને છીએ વહેમ માં.

इतना क्यों सिखाए जा रही हैं,
ए जिंदगी....
हमें कोनसी सादिया गुजारनी हैं यहां!#JK ❤️

बस भी करो यार और कितना रुलाओगे,
हम तो नहीं थकेंगे रोते - रोते,
बस अब तुम्हीं थक जाओ,
रुलाते रुलाते....JK ❤️

कलयुग नहीं,
मतलबीयुग चल रहा हैं...JK ❤️

पीछे मुडकर जब
अपनी कहानी
देखती हूं तो,
ये सोचने पे
मजबूर हो जाती हु
मेरे साथ गलत
हुआ था या मैं ने
गलत किया था क्या
मैं मासुम थी
या कसुर बार?#JK ❤️

Read More

हम भी वही होते हैं,
रिश्ते भी वहीं होते हैं,
और रास्ते भी वहीं होते हैं,
बदलता हैं तो बस,
समय, एहसास और नज़रिया...#JK ❤️

Read More

इतना आसान नहीं है,
अपने ढंग से जिंदगी जीना
अपनों को भी ख्टकने लगते हैं,
जब हम अपने लिए
जीने लगते है।#JK ❤️

एक मुलाकात.
दो प्याली चाय.
हम और तुम.
और... बाते बेहिसाब.
कहिये.. मंजूर है जनाब..?#JK ❤️

केसे हो जाते हैं "लोग"
इसके...उसके...किसी और के...

एक हम है ,
जो आज तक खुदके भी नई हो पाए#JK ❤️

जिंदगी में अगर कुछ "important" हैं,
तो वो हैं खुद "जिंदगी"...#JK ♥️

खफा भी रहेते हो
और वहा भी करते हो
पाना भी नहीं चाहते हो
और खोने से भी डरते हो।#JK ❤️