જિંદગી મારે કડવી નથી જિંદગી મારે જીવવી છે..

મારે યાદો સાથે મરવું છે....
સ્વપ્નાઓ સાથે નઈ..