હું કોઈ લેખક નથી બસ જે મન માં આવે તે લખી નાખું છું.

    • 992
    • (12)
    • 720