ક્ષણે-ક્ષણે તુજને મુજમાં ભરી લઉં છું આમ જ સ્મરણ સંગ વિસ્તરી લઉં છું જયારે -જયારે આંખ ઉભરાય છે ને તારી યાદમાં, આંખોને બંધ કરી લઉં છુ.

  • (14)
  • 246
  • (15)
  • 180
  • (22)
  • 293
  • (19)
  • 259
  • (41)
  • 474
  • (29)
  • 362
  • (27)
  • 308