નજર જ ઘાયલ કરે છે,તો શબ્દ શું કરવાના.

  • (43)
  • 1.2k
  • (18)
  • 388
  • (31)
  • 508