નજર જ ઘાયલ કરે છે,તો શબ્દ શું કરવાના.

    • (14)
    • 156
    • (28)
    • 350