દુનિયામાં સૌથી મજબૂત અને સૌથી રહસ્યમય કંઈ હોય તો એ છે માનવ મન. માનવીના મનમાં ઉભરાતા, ઉછાળા મારતાં લાગણીઓના પુર જ નવી નવી ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બને છે અને એને પેપર પર કંડારીને, આપની સમક્ષ એક વાર્તા રૂપે લઈ આવીશ હું... આપ એ વાર્તાને વાંચજો અને આપનો અમૂલ્ય પ્રતિભાવ ચોક્કસ આપજો.

Sunday morning with “thepla" and a cup of tea... Majjani Life, isn't it?

Each one of us wants to be happy in life and the entire life is spent trying to pursue that. Here are some small things that can bring a wave of instant happiness in your life small things like,

1) Try this one first, it's effortless. Call from your office or college and say to your mom, “I love you, mom, You're the best mom in the world! "
Hang up then. The effect of this little sentence on your mother's heart will be known in the near future. Keep calling her once a month. You'll find peace and happiness deep within yourself. 👍

2) It is a little difficult to do this for all people, but if you complete this task, you will definitely get an amazing result! Whether your dad is very short-tempered, or a lazy guy, a big boss or a general clerk, or a rickshaw driver, he is your father and he has always put you first, give him a tight hug ... Yes, a tight hug, if you can, say something to him, thank him, even if you don't say it, it will work. This man will understand everything ... After all, he is your father! 👍

3) An easy way to make your spouse happy is to praise his or her work! Praise the simple work they do every day for years, it will be fun ...
If your wife has been sweeping the floor, say, aha..yes.., no one in the whole world is can do this the way you do.
When your husband comes after washing his car, say, “What a nice car you clean. Looks like you've bought a new one right now." Darling hubby will be cheered all around...
@niyatikapadia
https://www.instagram.com/p/CCPwYZ7nnuD/?igshid=1mfmndnl4lrlf

Read More

The journey of ‘yes' to ‘no'

Why should only girls say ‘yes' each time? it's time to speak, it's time to open up, express your feelings, and say ‘no' when it's required 👍
@kapadianiyati
#NiyatiKapadia

@niyatikapadia

Must watch the truth of life
Think about it 👍
@kapadianiyati

https://www.instagram.com/p/CBtK-f-ngxc/?igshid=1c9aj4zckcfkz

Do you know when a man becomes a father?

Not at the time of his childbirth!

This journey initiates... When the first-time he thinks to be a father!
The rest is history, his-story!I'm on Instagram as @kapadianiyati. Install the app to follow my photos and videos. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=xktz3yzte59b&utm_content=1t2qtdq

Read More