લખવું ગમે છે. કેમ? બસ એમજ. સાયકોલોજી મારો પ્રિય વિષય છે. લાઈફની દરેક પળને આખરી પળ ગણીને જીવવું અને જીવનના ગમા, અણગમા, છણકા, લેખન શૈલીમાં ઉભરી આવતા હોય છે, એજ વાસ્તવિકતા અને સામન્ય જીવનને લેખનમાં કંડારવું એજ મારો શોખ છે, અને એજ જાહોજલાલીમાં જીવવું અને જીવતા શીખવું, સારું નહી પણ વાસ્તવિક લખતા શીખવું...

  • (11)
  • 1.5k
  • (32)
  • 4.1k
  • (28)
  • 2.8k
  • (42)
  • 2.4k
  • (39)
  • 3.8k
  • (33)
  • 2.8k
  • (15)
  • 3k
  • (27)
  • 3.6k
  • (30)
  • 3.4k
  • (41)
  • 2.5k