શબ્દોની વહેતી લાગણી તે શબ્દોને વધું સુંદર બનાવે છે.

  • (36)
  • 2.3k
  • (23)
  • 2.2k
  • (25)
  • 1.9k
  • (23)
  • 2.2k
  • (24)
  • 2.4k
  • (19)
  • 1.8k
  • (15)
  • 1.7k
  • (19)
  • 2.2k
  • (22)
  • 3.2k
  • (24)
  • 2.2k