દરેક સંબંધ તમને કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને સમજી શકું છું , પણ એક સાચો સંબંધ કહેશે કે હું તારી લાગણીઓને અનુભવું છું. - સમય

  • 1k
  • 428
  • 333
  • 354
  • (11)
  • 537
  • 679
  • (21)
  • 936
  • 465
  • (11)
  • 527
  • (12)
  • 670