સ્વાગત ! સ્વાગત છે આપનું, અહીં આ શબ્દો ની શોધ માં ! લાગણીએ રચ્યું છે અહીં કાપડું, કંડોરવા કલમ ને સાથ માં ...... ️ @poet ️ @Writer ️ @Philosopher ️ @Shayar @artist @painter @pharmacist

  • (19)
  • 220
  • (8)
  • 127
  • (7)
  • 139
  • (57)
  • 769
  • (20)
  • 226