શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 204
  • 270
  • 302
  • 576
  • (11)
  • 528
  • 568
  • 394
  • (14)
  • 708