એક વાત થી વાત થાય શે બીજી વાત થી વાત વધે શે. પણ વાત કરવાથી જા વાત થાય એ

prem se

પ્રેમ શું છે?
અને વિશ્વાસ શું છે?

હું અને તું ચાંદ-સુરજ જેવા છીએ,
જે સામે હોય છતાં ક્યારેય મળી નથી શકતા !!
, ,સુપ્રભાત

એક વાત થી વાત થાય શે બીજી વાત થી વાત વધે શે વતું કરવાથી રિલેશન થાય સે દોસ્તીનું એક મીત્ર ઈજ મીત્ર.