મારા બાઇટૅસ≈ મન +લાગળીઓ+શબ્દ+લખાણ. . . . . . . ‌ ખૂબી અને ખામી બંને હોય છે લોકોમાં તમે શું શોધ્યું એ મહત્વનું છે .

છેલ્લીવાર સફાઇ આપું છું...
હું એ નથી કે જે દેખાવ છું....

યાદો જ સાથે રહેતી હોય છે..
બાકી
માણસ‌ તો સાથે હોવા છતાં સાથે નથી હોતા.

copy paste

teafan

बिना बोले ही समझ जाओ।
इश्क लम्बा सफर है
कुछ अल्फाज बचे रैहनेदो

तस्वीर खद बहुत कुछ केह जाती है।

इंतज़ार ऐ इश्क में बैचैनी
का आलम मत पूछो
हर आहट पर लगता है ,
वो आये है . . .
वो आये है . . .

गम को पी कर चुप रहता है
यह दिल अक्सर चुप रहता है

कभी न लब पर शिकवा लाता
चोट भी खा कर चुप रहता है

जब भी मिलता है वह मुझ से
नयन झुका कर चुप रहता है


बोला करती हैं तहरीरें
हर इक अक्षर चुप रहता है

आंसू कह देते हैं सब कुछ
दिल का नश्तर चुप रहता है ।

Read More