દુનિયા છે ગોળ એની આ સાબિતી છે, બેસું જ્યાં નિરાંતે કોઈ ખૂણો ના મળ્યો.

Happy Diwali 🙏