જિંદગી જ મોટી શીખ છે , સૌથી મોટી ગુરુ એ પોતે જ છે . ચાલો એને પણ હલાવી જઈએ કે આવી તો મને જીવનાર કોઈ ન હતું.

  • (25)
  • 320
  • (14)
  • 330
  • (14)
  • 379
  • (17)
  • 666
  • (22)
  • 662
  • (21)
  • 517
  • (16)
  • 549
  • (24)
  • 448
  • (30)
  • 592
  • (37)
  • 1.1k