લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે. jaydip_khachriya

  • (55)
  • 2.1k
  • (97)
  • 2.1k
  • (98)
  • 2k