પ્રેમ એટલે સંવેદનાનું ઝરણું, લાગણી, સ્નેહ, દયાભાવ, આદર, સત્કાર, માન સન્માન....

Prem_222:

મારા મતે આપણા જીવનમાં શું છે એના કરતા, આપણી સાથે કોણ છે એ બહુ અગત્યનું હોય છે !!

-Prem_222

Prem_222:

વિકલ્પમાં જ રહેવા દે મને એ દોસ્ત, કેમ કે જવાબમાં આવીશ તો કંઇકની જિંદગી ઉઝાડી દઈશ !!

-Prem_222

Prem_222:

Please Vote for my son SHIVANSH
Please switch on your mobile network and vote by clicking on the link given below 👇

https://www.showoffclicks.com/vote/175959

#વિજય

Prem_222:

रिश्ते बरकरार रखने की,सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखें l

-Prem_222

Prem_222:

जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा,डर,दुख,नफरत के लिए वक्त ही न रहे,याद रखें जीवन में खाली
व्यक्ती ही सबसे अधिक दुखी रहता है।

-Prem_222

Read More

Prem_222:

"मन" सभी के पास होता है..
मगर "मनोबल"
कुछ लोगों के पास ही होता है l

-Prem_222

Prem_222:

बोलने से पहले सोचना जरूरी है
क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किये जा सकते है लेकिन भुलाए नहीं जा सकते l

-Prem_222

Read More

Prem_222:

બે વાત મઞજ માં રાખી લો, કોરોના થી લડવાનું છે, ગભરાવા નું નથી,
ઘરવાળી થી ગભરાવા નું છે, લડવાનું નથી,
આ બે વાત માં ગડબડ ના થવી જોઈએ, કેમ કે આ બન્ને ની વેકસીન હજી બની નથી.
🤪🤪🤪

-Prem_222

Read More

Prem_222:

Thanks a lot. મમતા જી... 🙏🙏🙏🎊🎉

-Prem_222