“ઝપટકે પલટના ,પલટકર ઝપટના, લહુ ગર્મ રખવેકા હે એક બહાના, પરિંદોકી દુનિયાકા દરવેશ હુ મૈં, કી શાહિ બનાતા નહી આશિયાના.”

  • (18)
  • 1.6k
  • (18)
  • 838
  • (12)
  • 586
  • 1.2k