તમારાં અભિપ્રાય મને વોહ્ટ્સેપ પર જણાવી શકો છો. 9033503057 Insagram ID dear_jayu_official

વરસાદની જેમ વરસતો રહે
મૃગજળ જોઈ તરસતો રહે
નદીની જેમ વહેતો રહે
ગુલાબની જેમ મહેકતો રહે...એ પ્રેમ.
- ડિયર જયુ