બહું બધું તો નહીં પરંતુ નલકથાઓ, કવિતાઓ, શાયરી, સુવિચારો લખું છું. ફેસબુક પર પેજ ચલાવું છું અને યુટ્યૂબ પર મારી ચેનલ છે. જ્યાં હું કંઈક ને કંઈક નવું લાવતો રહું છું. હા આપની પણ ઈચ્છા હોય મારી યુટ્યુબ ચેનલની મુલાકાત લેવાની તો યુટ્યુબ પર સર્ચ કરો "jaydip bharoliya". એકવાર ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મળી જજો. dear_jayu. અરે ફેસબુક પર પણ છું. "jaydip bharoliya"...આટલું બસ છે.

परवाह अपनी करता नहीं
बेंवफाओ पर मरता नहीं
पर्वत समुन्दरसे डरता नहीं
ईतने में दील भरता नहीं

तुटकर बीखर जाऊ, एसा अंजाम नहीं
में किसी का गुलाम नहीं
- dear jayu

Read More

फकिर बन चल पडा हुं
कांटो भरी राह में खडा हुं
कई परायें कई अपनोसें लडा हुं
हारा हुआ किसी अंजान द्वार आ खडा हुं

अब वापस लौंटनेका दाम नहीं
में किसी का गुलाम नहीं
- dear jayu

Read More

रात को सोता हुं
स्वपनें देखता हुं
राह भटकता हुं
लेकीन फिरभी चलता हुं
ठोकर खाता हुं
गीर जाता हुं
फिर उठता हुं
चलने लगता हुं

ऐ बातें सारी आम नहीं
में किसी का गुलाम नहीं
- dear jayu

Read More