તમારાં અભિપ્રાય મને વોહ્ટ્સેપ પર જણાવી શકો છો. 9033503057 Insagram ID dear_jayu_official

વરસાદની જેમ વરસતો રહે
મૃગજળ જોઈ તરસતો રહે
નદીની જેમ વહેતો રહે
ગુલાબની જેમ મહેકતો રહે...એ પ્રેમ.
- ડિયર જયુ

परवाह अपनी करता नहीं
बेंवफाओ पर मरता नहीं
पर्वत समुन्दरसे डरता नहीं
ईतने में दील भरता नहीं

तुटकर बीखर जाऊ, एसा अंजाम नहीं
में किसी का गुलाम नहीं
- dear jayu

Read More

फकिर बन चल पडा हुं
कांटो भरी राह में खडा हुं
कई परायें कई अपनोसें लडा हुं
हारा हुआ किसी अंजान द्वार आ खडा हुं

अब वापस लौंटनेका दाम नहीं
में किसी का गुलाम नहीं
- dear jayu

Read More