મારી પાસે શું છે કે કોઈ લઈ જશે! બસ એક પ્રેમથી ભરેલું દિલ છે, જેમાં શબ્દોના સમુદ્રથી ભરેલો "શિવ" છે. my whatsapp 9316978407, my instagram nd facebook @Author_ankit_Chaudhary

  • 446
  • (26)
  • 630
  • 474
  • (26)
  • 852
  • 432
  • (31)
  • 962
  • (15)
  • 562
  • (41)
  • 1.4k
  • 494
  • (13)
  • 570