વ્યાખ્યા ખુદની શું કરુ શબ્દો જો સાર્થક બને. — परिभाषा ख़ुदकी क्या करूँ, शब्द जो प्रमाण होत. New in writing but writing from my Heart ❤️ એમજ દિલથી Kindly refrain to copy my quotes.

@એમજદિલથી
#એમજદિલથી

चाहत में तेरी इतने मशरूफ हो गए
खुद को चाहत में क़ैद कर लिए
ओर आपको आज़ाद कर दिए

-Hiren Bhatt(©એમજદિલથી )

#એમજદિલથી

Read More

To Shekhar Khardi,

शायरों की महेफ़िल में आप भी मस्ताने हो
खुद भी शायर हो ओर दूसरों कोभी बढ़ावा देते हो
शुक्रिया आप का कैसे करे ये अक्सर सोचते है
मेरी शायरी का सलाम अपनाकर तोफ़ा क़बूल हो

Best Regards
- Hiren Bhatt(એમજદિલથી )

Dear @shekharkharadi6923

Read More

સત્ય ને જ્યારે જેણે વાચા આપી છે
સમાજે ત્યારે ત્યારે એને સજા આપી છે

-Hiren Bhatt(©એમજદિલથી)
#એમજદિલથી

પ્રેમ, પુરસ્કાર ને પદ ક્યારેય કયાં જીદથી મળે છે
એતો જયાં પાત્રતા હોય એના ખોળે આવી મળે છે

-Hiren Bhatt(©એમજદિલથી )
#એમજદિલથી

Read More

रिश्ते दूरसे बहुत सुहाने लगते है
बातों से बैगाने भी अपने लगते है
गौर से देखो जहाँ नज़दीकियाँ बढ़ी है
वो दिन में उजाला ओर रात में काले लगते है
-Hiren Bhatt(©એમજદિલથી)

#એમજદિલથી

Read More

यु तो ना तुम कहते हो
फिर भी हमें प्यार करते हो
दिल लगाने से डरते हो
फिर मेरा इंतज़ार क्यू करते हो
बात कहूँ एक राज़ की
दिल की लगी है जज़्बातकी
कितना ही छुपाओ अब ओर
ये प्यार मचायेगा बड़ा शोर

-Hiren Bhatt(©એમજદિલથી )

#એમજદિલથી

Read More