"પ્રેમ ભરી પ્રકૃતિ એ જ મારી વ્યક્તિત્વ ભરી આકૃતિ"

#initiation #startup

From the very beginning, living a challenging life brings an end to the gift.

-Hina modha.

#Emotional


I dont need to be emotional infront of u
Becoz our emotions are behave like waves and its
automatically tune when we together.

-Hina modha.

#લાગણીશીલ

લાગણીશીલ હોવું એ ગલત વાત છે જ નહીં
પણ માણસ જ્યારે જ્યારે લાગણીશીલ થાય છે ને ત્યારે ત્યારે એ કોઈ અજાણ્યા અચાનક આવી પડતા અનેક દુઃખ ને નોતરી બેસે છે.

-Hina Modha.

Read More

#queen

I m not interested to be your marvelous queen,
I only want to be your loveable soulmate That's it.

-Hina modha.

#રાણી

રાધા ને ક્યાં રાણી બનવું તું,,
એ તો કૃષ્ણ ની સુરાવલી બની જીવંત થઈ ગઈ..!

-Hina modha.

#quality

I like the way you think,,

And i love the your qualitative way of living style.

-Hina modha.

#ગુણવત્તા

વિચારો ની ગુણવત્તા જ જિંદગી ને એક અલગ સ્તર પર લઈ જતી હોય છે.

-Hina Modha.

#પ્રશ્ન

રહી ગયો એક સળગતો પ્રશ્ન જિંદગી માં
શું જરૂર હતી એક અનોખી ક્ષણિક તારા રૂપી મોસમ ની..!!
જે મને આજે પણ શમી જવા નથી દેતી.

-Hina modha.

Read More

#Question .

When u were confused in your ilfe
That time your life has many questions arrived
But dont react in that sensitive time
Just wait and watch..becoz patience is best medicine in crisis.

-Hina modha.