"પ્રેમ ભરી પ્રકૃતિ એ જ મારી વ્યક્તિત્વ ભરી આકૃતિ"

Turn & twist જિંદગી તો લઈ જ આવે છે પણ
એમા આડા અવડા વળાંક તો માત્ર માણસજાત પોતે જ લઇ આવતો હોય છે becoz આપણા સમાજ અને માણસ ની સમજ મા જે ઘુસી ને બેઠું છે આ generation ના અમુક terms like obsession , passesivness, obligations, insecurities many negative things which can ruin the inner soul voice and characteristics also so please everybody will have grow up and filter that all negativism.
એના આગળ ની જિંદગી લાજવાબ છે.

-Hina modha.

Read More

#throwbackmemoriesof2020 #dry&cryemotionsoftheyear