....

#આડુઅવળું
હજુય એ આડું અવળું ભટકે ક્યાંક,
મન મારું સામે આવે ત્યારે એની વાત.!!

#उत्साही
आपण आयुष्यात इतके उत्साही असले पाहिजे की आपण इतरांना प्रोत्साहित करू शकू.

😊😍😜

#उबदार

तिच्या बोलण्यातील उबदार माझा
मनाला स्पर्शून गेली,
बघन माझ्याकडून माला ज चोरून गेली.

ખબર નથી. વ્યથીત છું. સૌની જેમ. અને બસ રાહ જોવ છું આવતીકાલની પરોઢની. ઊગતા સૂરજમાંથી ફરતા કોઈ સુંવાળા કિરણની આશાથી, ઉત્કંઠાથી... સાપ્તાહિકમાં છપાતા નવા પ્રકરણની જેમ.

©અશ્વીની ભટ્ટ
#cp ..

Read More

#बोलणारे
बोलणारे आजकाल शांत झाली आहे,
त्याला शब्दांमधला वेळ माहित होता !

#વાતોડિયું
શાંત થયું છે વાતોડિયું આજકાલ,
શબ્દોમાં ભાસ્યો જાણે તેણે કાળ!