મિત્રો હું કોઇ લેખક , શાયર કે કવિ નથી હું માત્ર એક સારો કોપી પેસ્ટર જ છું , કે જે સારી સારી પોસ્ટ , પીકચર મેસેજ કે સુવાકય તથા લાગણી સભર લેખ મારા મિત્રો મા સારી વસ્તુ વહેંચી ને એક નિર્દોષ આનંદ અનુભવું છું .

*╥─────────────━❥*
*╰─❀⊰╮*
?
*_चराग़ जलाना तो पुरानी रस्में हैं!!_*

*_अब तो तेरे शहर के लोग इंसान ज़ला देते हैं!!_*

*╭─❀⊰╯*
*╨─────────────━❥*

Read More