હુ તખુભા ગોહિલ (બાપુ)કારડીયારાજપૂત હુ પ્રકૃતિ પ્રત્યે અપાર આદર ધરાવુ છુ. તેમજ સાહિત્યવીશે રુચી દાખવુ છુ..પત્રકારતરીકેફરજ બજાવુ છુ. તેમજ ગુરુમહારાજ ની કૃપાથી અલખધણીના ભજન પણ ગાવાનો તેમજ અભ્યાસકરવાનો પ્રયાસકરુંછું...જેય અલખધણી..

  • (12)
  • 254
  • (20)
  • 500
  • (31)
  • 665
  • (24)
  • 673
  • (31)
  • 741
  • (23)
  • 521
  • (24)
  • 561
  • (30)
  • 526
  • (34)
  • 559
  • (28)
  • 596