સફળતા નો શોધક..fb_fenil Instagram par મળશે.

અંદરથી તૂટતો હોય એવું લાગે છે,કારણકે સપનાઓ તૂટી રહ્યા હોય એવું લાગે છે.
#સફળતા નો શોધક

જીવનમાં અનેક રંગો જોયા છે મેં બસ સફળતા નો રંગ બાકી છે.
#સફળતા નો શોધક

કરેલા પ્રયાસો થી તાત્કાલિક સફળતા ન પણ મળે પરંતુ એનો અર્થ એ નથી કે આપણે પ્રયાસ કરવાનું બંધ કરી દઇશુ.
# સફળતા નો શોધક

Read More

જીતવાથી શક્તિ આવતી નથી. તમારા સંઘર્ષમાં સાચી શક્તિનો વિકાસ થાય છે
#સફળતા નો શોધક

સફળતા અને નિષ્ફળતા વચ્ચે ની પાતળી ભેદરેખા ને હું અનુભવી રહ્યો છું.
#સફળતા નો શોધક

નશીબ ખરાબ હોઇ શકે પણ મહેનતમાં કયાં ખોટ ના હોવી જોઈએ.
#સફળતા નો શોધક

તમારી નિષ્ફળતામાં ભૂલો શોધવા વાળા મળી જાય એટલે સમજો તમે સફળતાની નજીક છો.
#સફળતા નો શોધક

એ સમય પણ મારો હશે ને કિસ્મત પણ મારી જ હશે બાકી નશીબે તો રમત રમી જ છે.
#સફળતા નો શોધક

જીવનમાં સંધર્ષ તો હોય પણ સંધર્ષ એજ જીવન બની ગયું છે.
#સફળતા નો શોધક