ઈચ્છા એવી બિલકુલ નથી, કે વખાણ બધા જ કરે... પણ પ્રયત્ન એ જરુર છે, કે ખોટો છે એવુ કોઈ ના કહે...!

શબ્દો ને ક્યાં સાંજ પડે છે?

ઉપાડો કલમ તો
અડધી રાતે પણ સવાર પડે છે...

આવ બેસ સામે,
પેટાવ બે નજરની તાપણી...

બસ પછી તો,
આખાય શહેરની ઠંડી આપણી...

શબ્દો પણ મને ફરીયાદ કરે,

અમારો શું વાંક કે તું,
અમારામાં પણ,
આટલી વેદના ભરે...

એક સામટો
ના આપી શકે તો કંઈ નહીં

મને તારા અનહદ પ્રેમ ના
હપ્તા ઓ તો કરી દે...

શબ્દોના પ્રેમબાણ છે
નિશાને જ લાગશે,

તું આંખ બંધ કરી દે
હૃદયમાં જ વાગશે...

माना की वक़्त आज सता रहा है,

मगर कैसे जीना है
वो भी बता रहा है...

" ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ʟɪᴍɪᴛ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ʜᴇɪɢʜᴛ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ ᴀᴄʜɪᴇᴠᴇᴍᴇɴᴛꜱ ɪꜱ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀᴄʜ ᴏꜰ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍꜱ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜʀ ᴡɪʟʟɪɴɢɴᴇꜱꜱ ᴛᴏ ᴡᴏʀᴋ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇᴍ. "
– ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ ᴏʙᴀᴍᴀ

Read More
epost thumb

जिसकी जैसी नीयत,
वो वैसी ही कहानी रखता है...

कोई परिंदों के लिए बंदूक,
तो कोई उन के लिए दाना पानी रखता है...

वो अधूरी बात आजतक पता न चली,

जब भी पूछा दोबारा,एक और बार टली...

फैसला ये है कि
अब आवाज़ नहीं देनी किसीको,

हम भी देखे कौन कितना
तलबगार है हमारा ...