હું છું જ રોમેન્ટિક તમે?

સમાજ પ્રેમનો વિરુદ્ધ છે.... જે કુદરતી છે.
હું સમાજ વિરુદ્ધ છું.. જે કુદરતની વિરુદ્ધ છે

તારા પર વિશ્વાસ કરવાનું પરિણામ..એ આવ્યૂ
હવે બીજા પર જલ્દીથી વિશ્વાસ નથી થતો.

મારા દુનિયાનો...હું રહી ગયો...હું કોઇની દુનિયાનો શક્યો..
તે તારી દુનિયા બીજાને બનાવી.... તારી દુનિયાનો હું
ના બની શક્યા
chirag..

Read More

તારા શરીર સાથે તને ચાહનારા ઘણા હશે.. પણ. હું તેમનો નથી...જયારે મને એવું લાગશે. કે તારા મનની સાથેના મારા સંબન્ધ કપાઈ રહયા છે ત્યારે હું..તારા શરીર સાથે તને પણ છોડી ને ચાલ્યો જઈશ..

Read More