અક્ષરોને થોડું પંપાળું એટલે શબ્દો બની જાય ,શબ્દોને વ્યવસ્થિત એવા ગોઠવું કે મઝાના વાક્યો બની જાય.બસ એ વાક્યો પછી ગદ્ય હોય કે પદ્ય કે પછી કોઈપણ સ્વરૂપમાં હોય વાંચનારના હૃદયમાં સ્થાન પામે એજ તો મારું ધ્યેય છે.

No Bites Available

No Bites Available