બુલબુલ: કોમ્પ્લેક્ષ કથાનક તોય કેમેરા, કળા ને કમાલ

by Dr Tarun Banker in Gujarati Film Reviews

"ઠાકુરો કે યહાં રિશ્તા હુઆ હૈ, કૈસા રોના ધોના..? ચૂપ રહેના. થોડા પાગલ હૈ. પર શાદી કે બાદ ઠીક હો જાયેગા. થોડા પાગલ હૈ. પર.... ઠાકુર હૈ. ચૂપ રહેના. થોડા પાગલ હૈ. પર... ગહેને મિલેંગે. થોડા પાગલ હૈ. પર... ...Read More