eka gosht bhutanchi by Aniket Sonawane in Marathi Short Stories PDF

एका गोष्ट भुतांची

by Aniket Sonawane in Marathi Short Stories

एका गावात चारखोडकर मुलगे राहत होते. त्याची नावं होते. चींटु ,पींटु , राम, शाम. चींटु व पींटु अभ्यासात भरपूर हुशार होते. पण राम व शाम तेव्हडे हुशार नव्हते. ते रोज सकाळी शाळेत जायचे शाळेत गेल्यावर त्याचे ठाकरे सर सर्वानां ...Read More