Shreemadbhagwatgeeta mahatmy by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories PDF

श्रीम्भगवद्गीता माहात्म्य

by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Spiritual Stories

कृष्णातपरं किमपी तत्वमहं न जाने.. श्रीम्भगवद्गीता हा ग्रंथ दुसऱ्या ग्रंथसारखे किव्वा फक्त पुस्तकांसारखा नाही,जो की फक्त वाचला की ठेवून दिला.. हा ग्रंथ तर नेहमी वाचून, त्याचे मनन करून आपल्या जीवनात उतरविण्यासाठी आहे.. आपल्या अंतर आत्माच स्वरूप किव्वा साक्षात परमेश्वर ...Read More