સેતુ - કુદરત નો એક અદ્દભુત ચમત્કાર - 7

by Shailesh Joshi in Gujarati Social Stories

ભાગ - 7Dr.શાહે, પુરી હોસ્પિટલનાં સ્ટાફ સામે અને પોતાનાં પર જીવનમાં પહેલીવાર કરેલા ગુસ્સાથી ડૉક્ટર દીકરી દીપ્તિ, અવાક થઈ ત્યાંથી ઓફીસમાં પાછી જાય છે.દીપ્તિ ને મનમા થાય છે કંઇક તો વાત છે, પણ શુ છે ? તે સમજી શકતી ...Read More