કયારેક હસવું પણ કેવું કાઠું પડે

by Hemant Pandya in Gujarati Travel stories

આ પણ એક સત્ય ધટના છે..મારી મુસાફરીનો અનુભવ છે..કોઈ જાતી સંપ્રદાય કે ધર્મ કે પ્રેદેશ માટે નથી...હું ભારતીય છું અને બધા ભારતીય આપણે એક છીએ..અહીયા લોકોની માન્સીકતા અને સમયે સરજેલ માનસીક પરીસ્થીતી ની આ વાત છે..ચારેક વર્ષ પહેલાની આ ...Read More