Bhartiy varu by Desai Karam in Gujarati Biography PDF

ભારતીય વરુ

by Desai Karam in Gujarati Biography

ભારતીય વરુ - Indian Grey wolfગુજરાતી માં જેને નાર ,નાવર , ભગાડ કે ભેડિયા નામે ઓળખીએ છીએ આમ તો શ્વાન કુળ નું પ્રાણી છેઆપણે સૌએ એક ફીલ્મ જોઈ હશે જેમાં એકેલા નામનું પ્રાણી હોય છે જેને ભેડિયા નામે સંબોધે ...Read More