અમે બેંક વાળા - 13 - ચોથા વર્ગનો માણસ

by SUNIL ANJARIA Verified icon in Gujarati Novel Episodes

13. ચોથા વર્ગનો માણસઆ વાત મેં સાંભળેલી છે. પાત્રોનાં નામ તો ન જ જણાવાય પણ સાચી છે અને અગાઉનાં પ્રકરણની જેમ જલ્દી માનીએ નહીં તેવી છે. અગાઉની વાત 'જોડલું'નાં સાચાં પાત્રોને ઓળખી બતાવનાર વાચક પણ મળી આવેલા.તો એ પ્રસંગ.સરકારમાં ...Read More