અમે બેંક વાળા - 10 - પ્રાઈમ પાસ કે ટાઈમ પાસ?

by SUNIL ANJARIA Verified icon in Gujarati Novel Episodes

10. પ્રાઈમ પાસ કે ટાઈમ પાસ?ઓક્ટોબર 1999. અગાઉ મેં વાત કરી તેમ હાથે બેંકોના ખાનામાં ફેંકી ચેકો સૉર્ટ કરવાની જગ્યાએ મશીન જે તે ચેક કઈ બેંકના ગ્રાહકે લખ્યો છે તે વાંચી સૉર્ટ કરે તેવી માઇકર એટલે કે MICR ક્લિયરિંગ ...Read More