માફી માત્ર માંગવા માટે જ માંગવાની હોય?

by Siddharth Chhaya Matrubharti Verified in Gujarati Human Science

તમે કોઈની મજાક કરો છો તો એ મજાક માટે તમે સીરીયસ પણ હોવ છો. તમે રસ્તે ચાલતા કોઇપણ વ્યક્તિની મજાક નથી કરતા, જે વ્યક્તિને તમે જાણો છો તેની જ મજાક તમે કરતા હોવ છો. એવી જ રીતે જ્યારે તમે ...Read More