સંગમા - કર્ણાટકનું વણ સ્પર્શયું પ્રવાસ સ્થળ

by SUNIL ANJARIA Verified icon in Gujarati Travel stories

સંગમ પ્રવાસ, કર્ણાટકકર્ણાટકનું એક virgin કહી શકાય તેવું સુંદર સ્થળ 'સંગમા' અથવા સંગમ. કાવેરી, નેત્રાવતી અને પ્રેમાવતી નદીઓનો સંગમ આ સ્થળે થાય છે.શોલે ફ્રેઇમ રામનગર જિલ્લામાં તે આવેલું છે અને નજીકનું શહેર કનકપુરા છે. સ્થળ ફોરેસ્ટ ખાતાની હદમાં છે.અમે ...Read More