વૈશાલી - (વાત સમાજ અને એક અધૂરા સંબંધની) - 3

by Diyamodh Verified icon in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ ૩ વૈશાલી અને સુમીતના લગ્નને આજે બે વર્ષ થઈ ગયા હતા. વૈશાલી સુમિત સાથે બહુ જ ખુશ હતી , એણે આનંદ માટેની પોતાની લાગણીઓ હવે દબાવી દીધી હતી. હા..ક્યારેક ક્યારેક આનંદ ને જોઈ એણે યાદ આવી ...Read More