અમે બેંકવાળા - 9 - દારૂડિયો

by SUNIL ANJARIA Verified icon in Gujarati Novel Episodes

9. દારૂડિયોહજુ થોડાં વર્ષો પહેલાં ઘણાખરા લોકોને માટે બેંક એટલે પૈસા મુકો અને ઉપાડો એ જગ્યા એટલો જ ખ્યાલ હતો. એટીએમ 2005 પછી જ બ્યાપક બન્યાં. અને એમની સમજ મુજબ ઓફિસરનું કામ એટલે એ વખત મુજબ ઊંચી, આજના કોઈ ...Read More