...

"આપણે કેટલું અલ્પ જાણીએ છીએ અને એ જાણતા પહેલા પણ કેટલું બધું જાણવું પડે છે."

સૌ ને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ... ?