હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (48)
  • 389
  • (49)
  • 433
  • (48)
  • 526
  • (50)
  • 464
  • (52)
  • 469
  • (45)
  • 437
  • (53)
  • 479
  • (56)
  • 465
  • (55)
  • 477
  • (48)
  • 405