નથી હું કોઈ મહાન લેખક નથી હું કોઈ મહાન કવિ , આપ સૌની સ્નેહ બદલ પ્રેરણા મળે છે નવી..

  • 420
  • (14)
  • 325
  • (11)
  • 539
  • (11)
  • 829
  • (18)
  • 1.6k
  • (33)
  • 1k
  • 735
  • 764
  • (24)
  • 616