નથી હું કોઈ મહાન લેખક નથી હું કોઈ મહાન કવિ , આપ સૌની સ્નેહ બદલ પ્રેરણા મળે છે નવી.. future physicist. being optimistic person simple living high thinking budding writer..

  • (59)
  • 505
  • (17)
  • 219
  • (33)
  • 403
  • (23)
  • 267
  • (108)
  • 973
  • (11)
  • 175
  • (31)
  • 283
  • (39)
  • 406
  • (25)
  • 255
  • (58)
  • 766