કવિતા પ્રેમી વાર્તામાં જીવન કે જીવન એક વાર્તા શબ્દોના સમૂહને શણગારનાર

Kyuki log wohi sunte hai

epost thumb

Zindagi ke rang

epost thumb

કોણ હતા ?

કોનો વાંક ?

નાનકડી દુનિયા

મિત્રની રાહે

અજાણી ઠેસ

અનોખી લાગણીઓ

અજાણ્યું પંખી